പരിമിതികളില്ലാത്ത പണം ഉപയോഗിച്ച് സൗജന്യ പേപാൽ അക്കൗണ്ടിലേക്ക്

സൗജന്യ പേപാൽ അക്കൗണ്ടിലേക്ക്

പേപാൽ പണം ഇടപാട് ആണ് പരക്കെ ഉപയോഗിക്കുന്ന. വിശേഷാല്, വിദേശത്ത് ഓൺലൈനിൽ എന്തെങ്കിലും വാങ്ങുമ്പോള് വിൽക്കുന്ന എങ്കിൽ; പേപാൽ നിങ്ങൾക്ക് ഇടപാടിന്റെ ശരാശരി ആണ്.

ഇപ്പോൾ ഞങ്ങൾ ഒരു പേപാൽ അക്കൗണ്ട് സൃഷ്ടിക്കുന്നത് സൗജന്യമാണ് അറിയും, എന്നാൽ നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ അക്കൗണ്ടിലേക്ക് പണം ചേർക്കാൻ കഴിഞ്ഞില്ല എന്ത് എങ്കിൽ, ഇപ്പോൾ ആ വലിയ തന്നെ, അത് മനസ്സില്ലായിരുന്നു! ഈ തീര്ത്തും ഉപയോഗിച്ച്, നിങ്ങളുടെ പേപാൽ അക്കൗണ്ടിലേക്ക് പരിമിതികളില്ലാത്ത തുക പണം ചേർക്കുന്നത് കഴിയും. ഈ സ്വതന്ത്ര തീര്ത്തും നിങ്ങളുടെ സ്വപ്നങ്ങൾ പൂവണിയും ഉണ്ടാക്കാൻ ഉപയോഗിക്കുന്നു കഴിയും.

ഈ തീര്ത്തും ഏതെങ്കിലും ഫയലുകൾ ഡൌൺലോഡ് ആവശ്യമില്ല, പരിമിതികളില്ലാത്ത പണം ആരും സമയം നിങ്ങളുടെ അക്കൗണ്ടിൽ ഉണ്ടായിരിക്കും.

ഒരു മറുപടി വിടുക