મુક્ત PSN કોડ પર કોઈ સર્વેક્ષણ અથવા ડાઉનલોડ્સ

મુક્ત PSN કોડ પર કોઈ સર્વેક્ષણ અથવા ડાઉનલોડ્સ

બધા રમનારાઓ PSN સ્ટોર પર બધા બિન-મૂલ્યે ક્યાં ક્રેડિટ કાર્ડ અથવા પ્લેસ્ટેશન નેટવર્ક કાર્ડ દ્વારા ચૂકવણી કરવી પડશે.

Now players using the PlayStation cards can get the codes for the cards for free. These codes will enable them to buy all the content they want from the store.

They will not even have to go through surveys to get the codes. Another perk of this hack is that you will not have to download or transfer any files to your computer. This hack is all a gamer would want to fulfill their need without having to pay for all the expensive stuff.

પ્રતિશાદ આપો